Vad gör Caesar så intressant? För det första så levde han under den mest turbulenta och omdanande perioden i Roms historia, och därmed en av de mest turbulenta och omdanande perioderna i Europas historia. Det var den tid då den romerska republiken under våldsamma konvulsioner övergick till kejsarstyre. I denna process spelade Caesar en av huvudrollerna.

För det andra är han, alldeles oavsett hur man ser på honom, en av världshistoriens mest inflytelserika personer (om man nu tillskriver individen någon roll i historien!). I sammanhanget kan hans kalenderreform (årets längd, dvs 365 dagar med skottår vart fjärde år), erövringen av Gallien (som bl.a. inneburit att det talas ett romanskt språk i dagens Frankrike) och hans böcker om det galliska kriget (tillhör klassikerna i litteraturhistorien) nämnas. Han var också den första romaren som satte sitt porträtt på ett mynt, vilket kommande kejsare, kungar och tsarer inte har underlåtit att ta efter sedan dess. Han uppvisade också ett svårslaget antal förmågor; som fältherre, talare, politiker och författare. Hans behandling av politiska motståndare under och efter inbördeskriget saknar paralleller under antiken, och kanske även senare i historien. Politiska motståndare benådades, ibland flera gånger, och en allmän amnesti utlystes. Han förbjöd inte de böcker som hans motståndare skrev med udden riktad mot hans regim, och han vidtog heller inga åtgärder mot författarna. Samtidigt gick han emellanåt fram med stor hårdhet, för att inte säga grymhet, under sitt krig i Gallien. Det var för övrigt ett krig som troligtvis främst berodde på Caesars önskan om att vinna ära och berömmelse. Han gjorde sig till envåldshärskare och  slog onekligen in några av de sista spikarna i republikens kistlock. Han var en kontroversiell person redan under sin levnad, och åsikterna om honom har fortsatt att gå isär.

Den sista faktorn bakom mitt intresse, som är minst lika viktig som de redan nämnda, är det relativt sett goda källäget. Ingen period i antikens historia är så väldokumenterad som denna. Och vad mera är, flera av huvudaktörerna, bl.a. Caesar, har efterlämnat skriftligt material som belyser händelserna! Ciceros omfattande brevsamling är naturligtvis en helt unik skatt som gör att vi ibland kan följa de politiska förvecklingarna nästan dag för dag.

Tyrann? Mynt som caesarmördaren Marcus Brutus lät prägla. EID MAR är en förkortning med äldre stavning av Idus Martiae, romarnas benämning på den 15 mars, dagen då mordet utfördes. En pileus, den mössa som slavar fick ta på sig när de frigavs, flankeras av knivarna som användes för att döda "tyrannen". Symboliken med slaven som får sin frihet kan inte vara tydligare: staten hade befriats från tyrannen.

Statsman? Mynt som framställer Caesar som dictator perpetuo - diktator på livstid. Allvarlig, fårad och lagerkrönt. En statsman som skulle lösa samhällets problem och skapa lugn i riket. Det var nog så Caesar ville att hans samtid skulle uppfatta honom.